• Punktet om disponering av leid plass i perioden april-september gjelder de som har sommer-sesongleie. De som leier på helårs avtale har selvfølgelig adgang til å disponere plassen de leier hele året (dog med begrensninger i varighet og frekvens i bruk i forhold til at dette gjelder leie til fritidsbruk - ikke fast bopel.

 

§ 11. Vogn og spikertelt kan selges på plassen kun såfremt kjøper vil leie plassen videre. Leietaker hos Mjøsa F står ansvarlig over Mjøsa F for vogn, spikertelt og alt løsøre på plassen. Dette betyr eksempelvis at vogn og spikertelt som evt står på plassen ved leieavtalens utløp, blir opprinnelig leietakers ansvar å fjerne eller betale ny leieperiode for - uansett om leietakeren ikke lenger eier noen av tingene som står der.